ДАВРААЧ

Хэтэрхий давруу ааш зантай нь; ахиач: давраач зантай хүн (давруу зантай хүн).