ДААШГҮЙ III

Хариуцаж дийлшгүй, давж гатлахын аргагүй: даашгүй зовлон (хүнд бэрх зовлон) - Тэгэхдээ манай дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.

Ижил үг:

ДААШГҮЙ I

ДААШГҮЙ II