даацын хийц
байшин, барилгын бат бэх болон тогтворт байдлыг хангаж, гол ачааллыг үүрдэг хийц