эд хөрөнгөө даатгах
эд хөрөнгөө даатгалд хамруулах