ДААТГАГЧ

1. Даатгах үйлийн эзэн;


2. Даатгал ологч: даатгагч байгууллага (даатгал ологч байгууллага), даатгагч хүн (даатгах үйлийн эзэн), эд дэлгэрэнгүй... (эд хөрөнгөө гэнэтийн осол аюулд нэрвэгдсэн тохиолдолд нөхөн төлүүлэх гэрээ хийсэн этгээд).

даатгагч байгууллага даатгал ологч байгууллага
даатгагч хүн даатгах үйлийн эзэн
эд хөрөнгөө даатгагч эд хөрөнгөө гэнэтийн осол аюулд нэрвэгдсэн тохиолдолд нөхөн төлүүлэх гэрээ хийсэн этгээд