эд хөрөнгөө даатгагч
эд хөрөнгөө гэнэтийн осол аюулд нэрвэгдсэн тохиолдолд нөхөн төлүүлэх гэрээ хийсэн этгээд