бохирдон даарьтах
бохирдсоноос хир тоос нь дагтарших