ДААРЬШИХ

Зулгарсан шарх нэлдээ яршиж тав тогтох, шарх эвэрших: морины нуруу даарьших (морины холгогдсон дэлгэрэнгүй...