ДААТГАГДАГЧ

Даатгуулагч, даатгалтай бологч, албан ёсоор баталгаажиж буй зүйл.