ДААТГАГДАХ

Бусдын тусаар даатгал олох; даатгуулах.