ДААРЬТАХ

1. Бохирдох, хир тоос тогтох: бохирдон даарьтах (бохирдсоноос хир тоос нь дагтарших), хагдран дэлгэрэнгүй... (арьс, яр шарх нь хуурч хатах), хиртэн даарьтах (хиртэж бохиртон саарьтах) - Хувцас нь даарьтан хир болсон байв. “Цог” сэтгүүл., даарьтах хагдрах [хоршоо] (даарь тогтон, хуурч унах);


2. Яр шарх гарч идээ цустай холилдох: хөл нь даарьтах (хөл нь яршиж идээрлэх).

бохирдон даарьтах бохирдсоноос хир тоос нь дагтарших
хагдран даарьтах арьс, яр шарх нь хуурч хатах
хиртэн даарьтах хиртэж бохиртон саарьтах
даарьтах хагдрах даарь тогтон, хуурч унах
хөл нь даарьтах хөл нь яршиж идээрлэх