ДААЛУУ I

1. Яс, мод зэрэг хатуу зүйлийг дөрвөлжлөн засаад нэг талд нь улаан цагаан өнгөөр ялган хоёроос арван хоёр нүх гаргаж дэлгэрэнгүй...


2. Мөн тоглоомын арван хоёр нүхтэй мод: даалуугаар барих (а. Бусдын модыг даалуугаар идэж, гэр барих; б. Даалуугаар ахалж идэх), дэлгэрэнгүй...
даалуу авах даалуудах
даалуу өрөх а. Тоглохын өмнө засаж бэлтгэх; б. Даалуудах
даалуу тавих даалуудах
даалуу тоглох даалуугаар наадах
даалуунд хорхойтой даалуу тоглох дур шуналтай, даалуу тоглох дон хүсэлтэй
мөрийтэй даалуу хожилд мөрий тавьж тоглох даалуу
модон даалуу модоор хийсэн даалуу
суман даалуу сум модоор хийсэн даалуу
ясан даалуу ясаар хийсэн даалуу
даалуу үүлүү ~ үүлүү даалуу мөн тоглоомын ахлах даалуу, том мод
даалуу хуутуу даалуу үүлүү
даалуугаар барих а. Бусдын модыг даалуугаар идэж, гэр барих б. Даалуугаар ахалж идэх
даалуугаар дуудах өөрт даалуу бийг зарлан ахлуулж идэх
даалуугаар идэх бага модыг даалуугаар барьж идэх
даалуугаар нүүх даалуу гаргах
хамбан эрээн даалуу, хар мөрний жанжин, энэ наадмын эзэн, эрээн алаг даалуу даалууны гуншин
Ижил үг:

ДААЛУУ II