даалуугаар барих
а. Бусдын модыг даалуугаар идэж, гэр барих б. Даалуугаар ахалж идэх