ДААЛУУ II
/ ургамал /

Баширтан овгийн, олон наст өвс.

Ижил үг:

ДААЛУУ I