ДААЛТТАЙ III

Албан үүрэг бүхий; даалт бий; хариуцлагатай.

Ижил үг:

ДААЛТТАЙ I

ДААЛТТАЙ II