ДААЛГУУЛАХ III

1. Батлан хариуцуулах;


2. Өөрийн хийх ёстой ажлыг бусдаар хийлгүүлэх, өөрөөс гарах өртгийг бусдаар дам төлүүлэх.