ДААЛИГНАХ

Даалинд юм хум хийх, даалинд юм агуулах: даалигнаж авах (юм хумаа даалинд хийж авах) - Авдар дэлгэрэнгүй... Ш.Шажинбат. Элс цас.

даалигнаж авах юм хумаа даалинд хийж авах
даалигнуулж авах найдвартайхан даалигнуулах