ДААЛИМБАРХУУ

Даалимбатай адилавтар, даалимбатай төстэй, даалимбаны шинжтэй: даалимбархуу эд (даалимба маягийн, дэлгэрэнгүй...

даалимбархуу эд даалимба маягийн, даалимбатай төстэй эд
овоо даалимбархуу урьд өмнөхөөс сайн даалимба