ДААЛГУУЛАХ II

Багаж зэвсгийг ашиглаж чадуулах, даалган үйлдүүлэх.