ДААВАРЛАХ IV
/ хуучирсан /

1. Үүрэг хүлээх, даалгавар авах;


2. Аливаа эд юм, хүний өмнөөс хариуцлага хүлээн батлан дааж авах: сүрэг дааварлах (сүрэг малыг хариуцан дааж авах).