ДААВАРТ II

Даалгавартай, үүрэг даалгавар хүлээсэн.

Ижил үг:

ДААВАРТ I

ДААВАРТ III

ДААВАРТ IV