ДААВАР IV
/ хуучирсан /

1. Батлан дааж авсан юм: дааврын мал (хариуцан адгуулж буй мал);


2. Үүрэг, даалгавар;
3. Алба, албан ажил.

Ижил үг:

ДААВАР I

ДААВАР II

ДААВАР III