АЙЗАМ
/ хөгжим /

1. Нэгэн хүчтэй өргөлтөөс нөгөө хүчтэй өргөлт хүртэлх хөгжмийн аялгууны хэмжээний нэгж: айзмын зураас дэлгэрэнгүй...


2. Эрхэмсэг хүндэтгэлийн утга бүхий монгол ардын уртын дууны төрөл: айзам дуу (найрын эхэнд дуулдаг хүндэтгэлийн уртын дуу) - дэлгэрэнгүй...
3. Хөгжим аялгууны цохилго-зохицолт хөдөлгөөн: айзам таарах (ая, хөдөлгөөн таарах);
4. Үйлийн хэмнэл, давтамж;
5. [уран зохиол] Шүлэглэсэн зохиолд тодорхой хугацаанд давтагдах эрэмбэлэгдсэн хөдөлгөөн, бадаг, шадын хоорондын төсөө бүхий хэллэгийн тодорхой дэлгэрэнгүй...
айзмын зураас айзмын ялгах хөгжмийн аялгууны ноотны богинохон босоо зураас
айзмын угтвар айзмын нэгдүгээр зураасны өмнөх ноот, бүтэн айзам болохгүй
айзмын хэм хэмжээ айзмын байгуулалтыг тодорхойлох бутархай тоон хэмжигдэхүүн
шүлгийн айзам шүлгийн хэм хэмнэл
айзам хэмнэл хэм хэмнэл, хэм хэмжээ
айзам дуу найрын эхэнд дуулдаг хүндэтгэлийн шинжтэй уртын дууны нэг төрөл
айзам таарах ая, хөдөлгөөн таарах