айзмын угтвар
айзмын нэгдүгээр зураасны өмнөх ноот, бүтэн айзам болохгүй