ГҮНЗГИЙЛҮҮЛЭХ

Гүнзгий болгуулах: улам гүнзгийлүүлэх (улам гүнзгий болгуулах).