ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ

Лавшруулах, ахиулах, улам гүнзгий болгох: гүнзгийрүүлэн судлах (улам лавшруулан судлах) - Шарын дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил.