ГҮНЗГИЙХЭН

Нэлээд гүнзгий байдалтай: гүнзгийхэн ухах (нэлээд гүнзгий ухах).