ГҮНРЭГ
/ шашин /

Сэтгэлийг ариусган зовлонгоос ангижруулахыг ерөөн унших бурхны ном: гүнрэг хуруулах (ерөөлийн ном дэлгэрэнгүй...