ГҮНЗГИЙРЭЛТ

Гүнзгийрэх үйлийн үр дүнг заасан нэр.