ГҮНЗГИЙЛЭХ

Юмыг гүнзгий болгох: гүнзгийлэн ухах (гүнзгий болгон ухах) - Гүнзгийлэн ухаж байлаа. дэлгэрэнгүй...