ААЖУУ

Угийн аажим, яаралгүй: аажуу хөдөлгөөн (үргэлжийн аажим хөдөлгөөн), аажуу ярих дэлгэрэнгүй...

аажуу хөдөлгөөн

үргэлжийн аажим хөдөлгөөн

аажуу ярих яаралгүй ярих
аажуу тайван алгуур, яаралгүй
аажуу уужуу яарч сандралгүй тайван