ААЖУУРУУЛАХ

Аажуу болгох, удаашруулах: явдлаа аажууруулах (явдлаа удаашруулах).

явдлаа аажууруулах явдлаа удаашруулах