ААЖУУСГАХ

1. Илүү аажуу болгох; алхаагаа аажуусгах (алхаагаа арай удаашруулах), хөдөлгөөнөө дэлгэрэнгүй... (хөдөлгөөнөө арай аажуу болгох);


2. Нам тайван болгох: дуугаа аажуусгах (дуугаа намсгах, тайван болгох).

алхаагаа аажуусгах

алхаагаа арай удаашруулах

хөдөлгөөнөө аажуусгах

хөдөлгөөнөө арай аажуу болгох

дуугаа аажуусгах дуугаа намсгах, тайван болгох