ААЗАЙЛГАХ I

Аазгар болгох, намхан пагдгар болгох.

Ижил үг:

ААЗАЙЛГАХ II