ААЗАС :

аазас аазас (аазгар юмны байн байн хөдлөх байдал).