ААЗГАЙТУУЛАХ

Эгдүүг нь хүргэх, эгдүүг нь хөдөлгөх.