ААЛЗАРХАГ

Аалз элбэгтэй: аалзархаг газар (аалз элбэгтэй газар).