ААЗГАНАХ II
Хор шар хөдлөх, эгдүү хүрэх.
Ижил үг:

ААЗГАНАХ I