ААЗГАНАХ I

Аазгар юмны байн байн хөдлөх: бие аазганах (бие зарайх).

Ижил үг:

ААЗГАНАХ II