ААЗАЛЗАХ I
Аазгар загзгар юмны түргэн түргэн хөдлөх.
Ижил үг:

ААЗАЛЗАХ II