ААЗАЛЗАХ II
Байн байн уурлах.
Ижил үг:

ААЗАЛЗАХ I