ААЗАЙХ I

Аазгар загзгар болох, намхан пагдгар болох.

Ижил үг:

ААЗАЙХ II