ААЖУУТГАХ

Улмаар аажуу болгох, аажуусгах: хурдаа аажуутгах (хурдаа удаашруулах).