ААЖУУРАХ

1. Удаашрах, хэмнэл нь саарах;


2. Яарахгүй болох: сэтгэл аажуурах (сэтгэл уужрах, тайвшрах).

сэтгэл аажуурах сэтгэл уужрах, тайвшрах