ААЖУУВТАР

Бага зэрэг аажуу, аажуухан: аажуувтар дуулах (бага зэрэг аажуу дуулах).