АЖИЛЛАГАА

1. Зохион байгуулалттай хийж гүйцэтгэх ажил: үйл ажиллагаа (а. Зохион байгуулалттай хийж гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй...


2. Ажлын явц: хурлын ажиллагаа (хурлын ажлын явц), чуулганы ажиллагаа (чуулганы ажлын явц) - Энэ удаагийн уран дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;

3. Хөдөлгөөн, хөдлөх үйл; булчингийн ажиллагаа (булчингийн хөдөлгөөн, хөдлөх үйл явц), зүрхний ажиллагаа (зүрхний дэлгэрэнгүй...
үйл ажиллагаа

а. Зохион байгуулалттай хийж гүйцэтгэх ажил; б. Хэрэг явдлын явц, болц

хамтын ажиллагаа гадны болон дотоодын ямар нэг байгууллага, хүнтэй хамтран хийх хөдөлмөр, нэгдэж ажиллах явдал
хурлын ажиллагаа хурлын ажлын явц
чуулганы ажиллагаа чуулганы ажлын явц
булчингийн ажиллагаа булчингийн хөдөлгөөн, хөдлөх үйл явц
зүрхний ажиллагаа зүрхний лугших, цус хураах, тархаах үйл