хилийн гаднах
хилийн гадна байх, хилийн чанадад байх