ГАДУУРДАХ

Хэвийн хэмжээнээс бага зэрэг гадуур болох, гадуур учир зохимжгүйдэх.