ГАДУУРЛАГДАХ

Бусдад ад шоо үзэгдэх, гадуурхуулах.