ГАДУУН
/ хуучирсан /

Юмны гадаад байдал, гадаад өнгө, өнгөн тал.